Περιορισμοί σε απλά στοιχεία

Αν θέλουμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο του στοιχείου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία simpleType και restriction μαζί με διάφορους περιορισμούς (restrictions) (στο παράδειγμα pattern).
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="studentID" >
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:pattern value="80\d{4}" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>