Αριθμητικοί περιορισμοί

Παράδειγμα: Μια τάξη μπορεί να έχει 10-150 φοιτητές.
<?xml version="1.0" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="class" >
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="student" type="xsd:string"
         minOccurs="10" maxOccurs="150" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:schema>