Διαθέσιμοι τύποι

Μερικοί διαθέσιμοι τύποι είναι οι παρακάτω: