Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Addressing
Διευθυνσιοδότηση
Application
Εφαρμογή
Bridges
Γέφυρες
Broadcast routing
Δρομολόγηση με εκπομπή
Buffer preallocation
Προκατανομή ενταμιευτών
CA
ΑΠ
CPS
ΔΠΠ
CRL
ΛΑΠ
Centralised routing
Κεντρική δρομολόγηση
Certificate Practice Statement
Δήλωση Πρακτικών Πιστοποίησης
Certificate authority
Αρχή Πιστοποίησης
Certificate revocation list
Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών
Certificate server
Υπηρέτης Πιστοποιητικών
Certification Authority
Αρχή Πιστοποίησης
Client-server
Πελάτη-υπηρέτη
Congestion control
Έλεγχος συμφόρησης
DNS spoofing
Πλαστογραφία DNS
Data link
Σύνδεση δεδομένων
Denial of service attacks
Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης
Directory Services
Υπηρεσιών Καταλόγου
Directory service
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
Directory services
Υπηρεσίες Καταλόγου
Distributed routing
Κατανεμημένη δρομολόγηση
Electronic mail
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Environment variables
Μεταβλητών του περιβάλλοντος
Error control
Έλεγχος λαθών
Extranet
Εξωδίκτυο
File transfer
Μεταφορά αρχείων
Flooding
Πλημμύρα
Flow control
Έλεγχος ροής
Gateways
Πύλες
Hierarchical routing
Ιεραρχική δρομολόγηση
Hypertext
Υπερκείμενο
Intranet
Εσωδικτύου
Java virtual machine
Ιδεατή μηχανή Java
Job transfer
Μεταφορά εργασιών
Key escrow
Διαφύλαξης των κλειδιών
Local area networks
Τοπικά δίκτυα
Log
Ημερολογίου
Message Authentication Codes
Κωδικών Αυθεντικοποίησης Μυνήματος
Multiple access collision detection
Έλεγχος συγκρούσεων και πολλαπλή πρόσβαση
Multiple path routing
Δρομολόγηση πολλαπλών διαδρομών
Multiplexing
Πολυπλεξία
Network
Δίκτυο
Packet dropping
Απόρριψη πακέτων
Physical
Φυσικό επίπεδο
Presentation
Παρουσίαση
Protocol converters
Μετατροπείς πρωτοκόλλου
Public key infrastructure
Υποδομής δημοσίου κλειδιού
Quality of service
Ποιότητα υπηρεσίας
Registration Authoriy
Αρχή Εγγραφής
Remote access
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Remote administration
Απομακρυσμένη διαχείριση
Remote procedure call
Κλήση απομακρυσμένων συναρτήσεων
Revoced certificates
Ανακληθέντων πιστοποιητικών
Routing
Δρομολόγηση
Sandbox
Σκάμμα
Session
Σύνοδος
Shortest path routing
Συντομότερη διαδρομή
State
Κατάστασης
Stateless
Χωρίς κατάσταση
TTP
ΕΤΟ
Tags
Ετικέτες
Transport
Μεταφορά
Trusted Third Party
Έμπιστη Τρίτη Οντότητα
Untrusted
Ανέμπιστο
World wide web
Παγκόσμιος ιστός