Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Ανακληθέντων πιστοποιητικών
Revoced certificates
Ανέμπιστο
Untrusted
ΑΠ
CA
Απομακρυσμένη διαχείριση
Remote administration
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Remote access
Απόρριψη πακέτων
Packet dropping
Αρχή Εγγραφής
Registration Authoriy
Αρχή Πιστοποίησης
Certification Authority
Αρχή Πιστοποίησης
Certificate authority
Γέφυρες
Bridges
Δήλωση Πρακτικών Πιστοποίησης
Certificate Practice Statement
Διαφύλαξης των κλειδιών
Key escrow
Διευθυνσιοδότηση
Addressing
Δίκτυο
Network
ΔΠΠ
CPS
Δρομολόγηση
Routing
Δρομολόγηση με εκπομπή
Broadcast routing
Δρομολόγηση πολλαπλών διαδρομών
Multiple path routing
Έλεγχος λαθών
Error control
Έλεγχος ροής
Flow control
Έλεγχος συγκρούσεων και πολλαπλή πρόσβαση
Multiple access collision detection
Έλεγχος συμφόρησης
Congestion control
Έμπιστη Τρίτη Οντότητα
Trusted Third Party
Εξωδίκτυο
Extranet
Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης
Denial of service attacks
Εσωδικτύου
Intranet
Ετικέτες
Tags
ΕΤΟ
TTP
Εφαρμογή
Application
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Electronic mail
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
Directory service
Ημερολογίου
Log
Ιδεατή μηχανή Java
Java virtual machine
Ιεραρχική δρομολόγηση
Hierarchical routing
Κατανεμημένη δρομολόγηση
Distributed routing
Κατάστασης
State
Κεντρική δρομολόγηση
Centralised routing
Κλήση απομακρυσμένων συναρτήσεων
Remote procedure call
Κωδικών Αυθεντικοποίησης Μυνήματος
Message Authentication Codes
ΛΑΠ
CRL
Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών
Certificate revocation list
Μεταβλητών του περιβάλλοντος
Environment variables
Μετατροπείς πρωτοκόλλου
Protocol converters
Μεταφορά
Transport
Μεταφορά αρχείων
File transfer
Μεταφορά εργασιών
Job transfer
Παγκόσμιος ιστός
World wide web
Παρουσίαση
Presentation
Πελάτη-υπηρέτη
Client-server
Πλαστογραφία DNS
DNS spoofing
Πλημμύρα
Flooding
Ποιότητα υπηρεσίας
Quality of service
Πολυπλεξία
Multiplexing
Προκατανομή ενταμιευτών
Buffer preallocation
Πύλες
Gateways
Σκάμμα
Sandbox
Σύνδεση δεδομένων
Data link
Σύνοδος
Session
Συντομότερη διαδρομή
Shortest path routing
Τοπικά δίκτυα
Local area networks
Υπερκείμενο
Hypertext
Υπηρεσίες Καταλόγου
Directory services
Υπηρεσιών Καταλόγου
Directory Services
Υπηρέτης Πιστοποιητικών
Certificate server
Υποδομής δημοσίου κλειδιού
Public key infrastructure
Φυσικό επίπεδο
Physical
Χωρίς κατάσταση
Stateless