Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Application
Εφαρμογή
Attributes
Προσδιορισμούς
Client-server
Πελάτη-υπηρέτη
DOM
ΜΑΕ
DTD
ΟΤΕ
Demarcation point
Σημεία οροθέτησης
Distributed programming
Κατανεμημένο προγραμματισμό
Document Object Model
Μοντέλο αντικειμένων εγγράφων
Document type definition
Ορισμό τύπου εγγράφου
Elements
Στοιχεία
End tag
Ετικέτα τέλους
Entities
Οντότητες
Extensible Markup Language
Επεκτάσιμη Γλώσσα Επισημείωσης
Full backup
Πλήρες αντίγραφο εφεδρείας
Garbage collection
Αποκομιδή αχρήστων
Hypertext
Υπερκείμενο
Incremental backup
Επαυξητικό αντίγραφο εφεδρείας
Intermediate distribution frame (IDF)
Ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού
Main distribution frame (MDF)
Κύριο πλαίσιο τερματισμού
Multithreaded processing
Πολυνηματική επεξεργασία
Portable
Μεταφέρσιμη
Rack
Ικρίωμα
Regular expression
Κανονική έκφραση
Start tag
Ετικέτα αρχής
Tags
Ετικέτες
Ticket
Αναγνωριστικό στοιχείο
Uninterruptible power supply (UPS)
Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
Valid
Έγκυρα
Well formed
Καλοσχηματισμένα
World wide web
Παγκόσμιος ιστός