Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Αναγνωριστικό στοιχείο
Ticket
Αποκομιδή αχρήστων
Garbage collection
Έγκυρα
Valid
Ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού
Intermediate distribution frame (IDF)
Επαυξητικό αντίγραφο εφεδρείας
Incremental backup
Επεκτάσιμη Γλώσσα Επισημείωσης
Extensible Markup Language
Ετικέτα αρχής
Start tag
Ετικέτα τέλους
End tag
Ετικέτες
Tags
Εφαρμογή
Application
Ικρίωμα
Rack
Καλοσχηματισμένα
Well formed
Κανονική έκφραση
Regular expression
Κατανεμημένο προγραμματισμό
Distributed programming
Κύριο πλαίσιο τερματισμού
Main distribution frame (MDF)
ΜΑΕ
DOM
Μεταφέρσιμη
Portable
Μοντέλο αντικειμένων εγγράφων
Document Object Model
Οντότητες
Entities
Ορισμό τύπου εγγράφου
Document type definition
ΟΤΕ
DTD
Παγκόσμιος ιστός
World wide web
Πελάτη-υπηρέτη
Client-server
Πλήρες αντίγραφο εφεδρείας
Full backup
Πολυνηματική επεξεργασία
Multithreaded processing
Προσδιορισμούς
Attributes
Σημεία οροθέτησης
Demarcation point
Στοιχεία
Elements
Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
Uninterruptible power supply (UPS)
Υπερκείμενο
Hypertext