Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Abstract
Ιδεατή
Abstract data types
Αφηρημένων τύπων δεδομένων
Accumulator
Συσσωρευτής
Accumulator
Συσσωρευτής
Active content
Ενεργό περιεχόμενο
Adaptive dictionary encoding
Προσαρμοζόμενη κωδικοποίηση με βάση λεξικό
Adder
Αθροιστής
Addressing
Διευθυνσιοδότηση
Algorithm
Αλγόριθμος
Algorithms
Αλγόριθμοι
Alphabet
Αλφάβητο
Analog to digital converter
Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας
Application
Εφαρμογή
Applicative
Εφαρμοστική
Argument
Όρισμα
Arithmetic and logical unit
Μονάδα αριθμητικής και λογικής
Arithmetic and logical unit (ALU)
Αριθμητική και λογική μονάδα
Array
Πίνακα
Arrays
Πίνακες
Assembler
Συμβολομεταφραστής
Automatic programming
Αυτόματος προγραμματισμός
Base class
Βασική κλάση
Based address
Διεύθυνση με βάση
Based indexed address
Διεύθυνση με δείκτη και βάση
Beta testing
Βήτα έλεγχος
Binary
Δυαδικό
Bit strings
Σειρές bit
Boolean and
Λογική σύζευξη
Boolean not
Λογική άρνηση
Boolean or
Λογική διάζευξη
Bus
Δίαυλος
CPU
ΚΜΕ
Cache memory
Κρυφή μνήμη
Call
Κλήση
Call by reference
Κλήση κατ' αναφορά
Call by value
Κλήση κατ' αξία
Capacitors
Πυκνωτές
Carry
Κρατούμενο
Central Processing Unit
Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
Character strings
Συμβολοσειρές
Check sum
θροισμα ελέγχου
Class
Κλάσης
Classes
Κλάσεων
Classes
Κλάσεων
Client-server
Πελάτη-υπηρέτη
Code generation
Παραγωγή κώδικα
Communicating concurrent processes
Επικοινωνούσες ταυτόχρονες διεργασίες
Communication interfaces
Διαπροσωπείες επικοινωνιών
Compiler
Μεταγλωττιστής
Complement
Συμπληρώματος
Complement
Συμπληρώματος
Conceptual model
Ιδεατό μοντέλο
Concurrent
Παράλληλες
Congestion control
Έλεγχος συμφόρησης
Constant
Σταθερά
Constructors
Μέθοδοι κατασκευής
Control flow
Έλεγχος ροής
Control structure
Δομή ελέγχου
Control unit
Μονάδα ελέγχου
Cyclic redundancy check
Έλεγχος κυκλικού πλεονασμού
Data
Δεδομένα
Data compression
Συμπίεση δεδομένων
Data dictionary
Λεξικό δεδομένων
Data flow
Ροή δεδομένων
Data flow diagram
Διάγραμμα ροής δεδομένων
Data link
Σύνδεση δεδομένων
Deadlock
Αδιέξοδο
Debuger
Αποσφαλματωτής
Decimal
Δεκαδικό
Declarative
Δηλωτική
Definition
Ορισμός
Destructor
Μέθοδος καταστροφής
Digital to analog converter
Ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας
Digitize (to)
Ψηφιοποίηση
Digitizer
Ψηφιοποιητής
Direct address
μεση διεύθυνση
Directory
Κατάλογος
Directory service
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
Distributed
Κατενεμημένη
Distributed programming
Κατανεμημένο προγραμματισμό
Dynamic dispatch
Δυναμικής διεκπεραίωσης
Editor
Προετοιμαστής/Διορθωτής
Electronic mail
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Encode (to)
Κωδικοποίηση
Entity relationship diagram
Διάγραμμα οντοτήτων και συσχετισμών
Entity relationship models
Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων
Error control
Έλεγχος λαθών
Escape sequence
Ακολουθίες διαφυγής
Explicit operands
Ρητών τελεστέων
Exponent
Εκθέτη
Extreme programming
Ακραίος προγραμματισμός
Fairness
Δικαιοσύνη
False
Ψευδές
Fields
Πεδία
File transfer
Μεταφορά αρχείων
Files
Αρχεία
Finite state machine
Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
Flags
Ενδείκτες
Floating point numbers
Αριθμούς κινητής υποδιαστολής
Floating point representation
Παράσταση κινητής υποδιαστολής
Frequency encoding
Κωδικοποίηση με βάση τη συχνότητα εμφάνισης
Full adder
Πλήρης αθροιστής
Functional composition
Λειτουργική σύνθεση
Functional programming
Συναρτησιακός προγραμματισμός
Functions
Συναρτήσεων
Functions
Συναρτήσεων
Garbage collection
Αποκομιδή αχρήστων
Gateways
Πύλες
Generation
Γενεά
Global
Καθολικές
Graphical user interface
Γραφική διεπαφή χρήστη
Graphs
Γράφοι
Hardware interfaces
Διαπροσωπείες υλικού
Hexadecimal
Δεκαεξαδικό
Hypertext
Υπερκείμενο
IR
ΚΕ
Immediate operand
μεσος τελεστέος
Imperative
Αλγοριθμική
Imperative
Αλγοριθμική
Index
Δείκτη
Indexed address
Διεύθυνση με δείκτη
Infinite loop
Ατέρμονος βρόχος
Inherits
Κληρονομεί
Input output devices
Συσκευές εισόδου εξόδου
Instruction decode
Αποκωδικοποίηση εντολής
Instruction execution
Εκτέλεση εντολής
Instruction fetch
Ανάκληση εντολής
Instruction register
Καταχωρητής εντολής
Integer
Ακέραιες
Integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα
Interpreter
Διερμηνευτής
Interprocess communication
Επικοινωνία μεταξύ διεργασιών
Is a
Είναι
Java virtual machine
Ιδεατής μηχανής Java
Job transfer
Μεταφορά εργασιών
Keyboard
Πληκτρολόγιο
Label
Ετικέτας
Lambda calculus
Ανάλυση λ
Large scale integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης
Latch
Ασφάλεια
Lazy evaluation
Ράθυμος υπολογισμός
Lexical analysis
Λεκτική ανάλυση
Library
Βιβλιοθήκη
Linker
Συνδέτης
Lists
Λίστες
Livelock
Ζωντανό αδιέξοδο
Liveness
Ζωτικότητας
Loader
Φορτωτής
Local area networks
Τοπικά δίκτυα
Logic programming
Λογικός προγραμματισμός
MAR
ΚΔιΜ
MDR
ΚΔεΜ
Magic numbers
Μαγικοί αριθμοί
Main memory
Κύρια μνήμη
Members
Μέλη
Memory access
Πρόσβαση μνήμης
Memory address register
Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
Memory data register
Καταχωρητής δεδομένων μνήμης
Methods
Μεθόδους
Microcontrolers
Μικροελεγκτές
Milestones
Ορόσημα
Mouse
Ποντίκι
Multiple access collision detection
Έλεγχος συγκρούσεων και πολλαπλή πρόσβαση
Multiple instruction multiple data (MIMD)
Πολλαπλών εντολών πολλαπλών δεδομένων (ΠΕΠΔ)
Multiplexing
Πολυπλεξία
Multiprogramming
Πολυπρογραμματισμός
Multithreaded processing
Πολυνηματική επεξεργασία
Mutual exclusion
Αλληλοαποκλεισμός
Network
Δίκτυο
Nonpreemptable
Μη προεκχωρήσιμος
Object-oriented design
Αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός
Object-oriented programming
Αντικειμενστρεφή προγραμματισμό
Operands
Τελεστών
Operating system
Λειτουργικό σύστημα
Optimization
Βελτιστοποίηση
Override
Υπερσκελίσει
PC
ΜΠ
Packed decimal
Συσκευασμένοι δεκαδικοί
Paging
Σελιδοποίηση
Parity bit
Ψηφίο ισοτιμίας
Parsing
Συντακτική ανάλυση
Physical
Φυσικό επίπεδο
Pipe
Αγωγό
Plotter
Σχεδιογράφος
Pointers
Δείκτες
Polling
Σταθμοσκόπηση
Portable
Μεταφέρσιμη
Portal
Πύλη
Predicate logic
Κατηγορηματική λογική
Preemptable
Προεκχωρήσιμος
Preprocessor
Προεπεξεργαστής
Presentation
Παρουσίαση
Printers
Εκτυπωτές
Procedural
Διαδικαστική
Procedures
Διαδικασίες
Processes
Διεργασίες
Processor
Επεξεργαστής
Program counter
Μετρητής προγράμματος
Properties
Ιδιότητες
Prototyping
Πρωτοτυποποίηση
Pseudocode
Ψευδοκώδικας
Punched cards
Διάτρητες κάρτες
Quality of service
Ποιότητα υπηρεσίας
Records
Εγγραφές
Recursively
Αναδρομικά
Reference
Αναφορά
Referential transparency
Αναφορική διαφάνεια
Refresh cycles
Κύκλους ανανέωσης
Register indirect address
Έμμεση διεύθυνση από καταχωρητή
Registers
Καταχωρητές
Relative encoding
Κωδικοποίηση με βάση τη διαφορά από την προηγούμενη τιμή
Reliability
Αξιοπιστία
Remote access
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Remote administration
Απομακρυσμένη διαχείριση
Remote procedure call
Κλήση απομακρυσμένων συναρτήσεων
Representation
Παράσταση
Resource
Πόρος
Resource manager
Διαχειριστής πόρων
Returns
Επιστρέφει
Reusability
Επαναχρησιμοποίηση
Rings
Δακτύλιοι
Routing
Δρομολόγηση
Run-lenght encoding
Κωδικοποίηση με βάση το μήκος της ακολουθίας
Safety
Ασφάλειας
Scanner
Σαρωτής
Scheduling
Χρονοπρογραμματισμός
Screen
Οθόνη
Search engine
Μηχανή αναζήτησης
Semantics
Σημασιολογία
Semaphore
Σηματοφόρο
Semicolon
νω τελεία
Session
Σύνοδος
Share
Μοιράζονται
Shared memory
Κοινή πρόσβαση στη μνήμη
Shell
Φλοιός
Shift
Ολίσθηση
Sign
Πρόσημο
Significand
Σημαινόμενο
Silicon
Πυρίτιο
Silicon on insulator (SOI)
Πυριτίου σε μονωτικό υλικό
Simulation
Εξομοίωση
Single instruction multiple data (SIMD)
Μονής εντολής πολλαπλών δεδομένων (ΜΕΠΔ)
Software components
Εξαρτήματα λογισμικού
Software engineering
Τεχνολογία λογισμικού
Software interfaces
Διαπροσωπείες λογισμικού
Software requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό
Spaces
Κενά
Spiral model
Σπειροειδές μοντέλο
Stack pointer
Δείκτης στοίβας
Stepwise refinement and iterative enhancement
Βηματική εκλέπτυνση και επαναληπτική προσαύξηση
Store (to)
Αποθήκευση
String
Συμβολοσειρά
Structured design
Δομημένος σχεδιασμός
Subclass
Υποκλάση
Suffix
Επίθεμα
Swapping
Ανταλλαγή
Symbol table
Πίνακας συμβόλων
Symbols
Σύμβολα
Syntax
Σύνταξη
System requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα
Tags
Ετικέτες
Test harness
Πρόγραμμα ελέγχου
Test stubs
Υπολοιμάτων ελέγχου
Time sharing
Διαμερισμός χρόνου
Top-down design
Ιεραρχικός σχεδιασμός
Transport
Μεταφορά
Trees
Δέντρα
True
Αληθές
Type checking
Έλεγχος τύπων
User interfaces
Διαπροσωπείες χρήστη
Validation
Επικύρωση
Variables
Μεταβλητές
Verification
Επαλήθευση
Very large scale integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υπερύψηλης ολοκλήρωσης
Virtual memory
Ιδεατή μνήμη
Waterfall model
Μοντέλο του καταρράκτη
World wide web
Παγκόσμιος ιστός