Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

4GL
Εργαλεία τέταρτης γενιάς
Abstraction
Αφαίρεση
Acceptance testing
Έλεγχος αποδοχής
Acceptance testing
Έλεγχος αποδοχής
Access
Πρόσβαση
Acquisition
Απόκτηση
Activity diagram
Διάγραμμα δραστηριοτήτων
Activity diagram
Διάγραμμα δραστηριοτήτων
Actors
Δρώντες
Aggregation
Συγκρότημα
Agile software development
Ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού
Analysis and negotiation
Ανάλυση και διαπραγμάτευση
Application frameworks
Πλαίσια εφαρμογών
Application generators
Γεννήτριες εφαρμογών
Architectural design
Αρχιτεκτονικό σχέδιο
Array
Πίνακας
Artificial intelligence
Τεχνητής νοημοσύνης
Assertion
Βεβαίωσης
Availability
Διαθεσιμότητα
Bandwidth
Εύρος ζώνης
Binding
Σύνδεση
Bitmap display
Οθόνη χαρτογραφικής απεικόνισης
Black box
Μαύρου κουτιού
Blackboard
Μαυροπίνακας
Branch
Διακλάδωση υπό συνθήκη
Breakpoints
Σημείων διακοπής
Business modelling
Αποτύπωση της επιχειρηματικής λειτουργίας
Cache memory
Κρυφή μνήμη
Call
Κλήση
Call and return architectures
Αρχιτεκτονικές κλήσης επιστροφής
Call graph
Γράφου των καλούντων
Callers graph
Γράφου των καλούμενων
Capabilities
Δυνατότητες
Centralised control
Κεντρικός έλεγχος
Change control board
Ομάδα διαχείρισης σχηματισμών
Change request form
Έντυπου αίτησης αλλαγής
Class browser
Φυλλομετρητή των κλάσεων
Class diagram
Διάγραμμα κλάσεων
Class diagram
Διάγραμμα κλάσεων
Client process
Πελάτης
Client-server
Πελάτη-υπηρέτη
Client/server
Πελάτη/εξυπηρετητή
Clipboard
Πρόχειρου
Code
Κώδικας
Coding
Κωδικοποίηση
Cohesion
Συνεκτικότητα
Coincidental cohesion
Συμπτωματική συνεκτικότητα
Collaboration diagram
Διάγραμμα συνεργασίας
Collaboration diagram
Διάγραμμα συνεργασίας
Collective ownership
Συλλογική ιδιοκτησία
Common coupling
Σύζευξη κοινών δεδομένων
Communication interfaces
Διαπροσωπείες επικοινωνιών
Communicational cohesion
Επικοινωνιακή συνεκτικότητα
Complete
Πλήρεις
Component
Εξάρτημα
Component diagram
Διάγραμμα εξαρτημάτων
Component-based programming
Προγραμματισμός με εξαρτήματα
Component-level design
Σχέδιο σε επίπεδο εξαρτημάτων
Components
Εξαρτήματα
Composition
Σύνθεση
Conceptual model
Ιδεατού μοντέλου
Condition
Επιλογή
Configuration management
Διαχείριση σχηματισμών
Configuration management
Διαχείριση σχηματισμών
Configuration management plan
Σχέδιο διαχείρισης σχηματισμών
Consistent
Συνεπείς
Container
Περιέχοντα
Content coupling
Σύζευξη περιεχομένων
Contingency plan
Εναλλακτικά σχέδια
Control abstraction
Αφαίρεση δομών ελέγχου
Control coupling
Σύζευξη ελέγχου
Controlled centralised
Ελεγχόμενα και με κεντρική επικοινωνία
Controlled decentralised
Ελεγχόμενα και αποκεντρωμένα
Convergents
Συνθήκες σύγκλισης
Coupling
Σύζευξη
Cross compiling
Μεταγλώττιση για άλλα περιβάλλοντα εκτέλεσης
Data
Δεδομένα
Data abstraction
Αφαίρεση δεδομένων
Data breakpoints
Σημείων διακοπής δεδομένων
Data centred architectures
Αρχιτεκτονικές με βάση τα δεδομένα
Data coupling
Σύζευξη δεδομένων
Data design
Σχέδιο δεδομένων
Data dictionary
Λεξικού δεδομένων
Data flow architectures
Αρχιτεκτονικές ροής δεδομένων
Data modelling
Αποτύπωση δεδομένων
Decision table
Πίνακα απόφασης
Defined
Καθορισμένη
Deliverables
Παραδοτέα
Delivery
Παράδοση
Delivery
Παράδοση
Demarcation point
Σημεία οροθέτησης
Democratic decentralised
Δημοκρατικά και αποκεντρωμένα
Dependency
Εξάρτηση
Deployment diagram
Διάγραμμα ανάπτυξης
Dequeue
Διπλή ουρά
Derivation
Απόρροια
Design
Σχεδίαση
Design patterns
Πρότυπα σχέδια
Desktop metaphor
Μεταφορά του γραφείου
Diseconomies of scale
Αντιοικονομίες κλίμακας
Distributed applications
Κατανεμημένες εφαρμογές
Distributed programming
Κατανεμημένο προγραμματισμό
Domain-pecific languages
Γλώσσες εξειδικευμένου πεδίου
Doubly linked list
Διπλά συνδεδεμένη λίστα
Dynamic call graph
Δυναμικού δέντρου κλήσης
Dynamic high high-level languages
Δυναμικές γλώσσες υψηλού επιπέδου
EXtreme programing (XP)
Ασυμβίβαστος προγραμματισμός (ΑΠ)
Economies of scale
Οικονομίες κλίμακας
Editor
Διορθωτής
Efficiency
Αποδοτικότητα
Elicitation
Εκμαίευση
Embedded software
Ενσωματωμένο λογισμικό
Engineering and scientific applications
Τεχνικές και επιστημονικές εφαρμογές
Ethical requirements
Ηθικοί κανόνες
Event-driven system
Γεγονοκεντρικό σύστημα
Events
Γεγονότα
Evolutionary prototyping
Εξελικτική ανάπτυξη αρχετύπου
Execution coverage
Κάλυψης της εκτέλεσης
Execution profiler
Αναλυτής κατανομής εκτέλεσης
Expert judgement
Κρίση του ειδικού
External coupling
Σύζευξη εξωτερικών δεδομένων
Flow chart
Διάγραμμα ροής
Fork
Διάσπαση
Form
Οθόνης με πεδία
Formal language
Τυπική γλώσσα
Formal methods
Τυπικές μεθόδους
Forms
Φόρμες
Full backup
Πλήρες αντίγραφο εφεδρείας
Function points
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Functional cohesion
Λειτουργική συνεκτικότητα
Functional requirements
Λειτουργικές απαιτήσεις
Garbage collection
Αποκομιδή αχρήστων
Generalisation
Γενίκευση
Glass box
Γυάλινου κουτιού
Graph
Γράφημα
Hardware interfaces
Διαπροσωπείες υλικού
Hash table
Πίνακας κατακερματισμού
Heap
Σωρό
Heterogeneity
Ετερογένεια
Heterogeneous distributed applications
Ετερογενών κατανεμημένων εφαρμογών
Hypertext
Υπερκείμενο
Icons
Εικονίδια
Import
Εισαγωγή
In-process
Στην ίδια διεργασία
Incremental backup
Επαυξητικό αντίγραφο εφεδρείας
Incremental change
Επαυξητική αλλαγή
Incremental refinement
Βηματικής εκλέπτυνσης
Indentation
Στοίχιση
Indexes
Δεικτών
Information systems
Πληροφοριακά συστήματα
Initial
Αρχική
Input / output buffering
Ενταμίευση εισόδου και εξόδου
Inspection
Επισκόπηση
Installation and configuration tools
Εργαλεία εγκατάστασης και διαμόρφωσης
Instruction pipelining
Σωλήνωση εντολών
Integration testing
Έλεγχος συνένωσης
Interface design
Σχέδιο διεπαφών
Interfaces
Διεπαφές
Intermediate distribution frame (IDF)
Ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού
Internationalisation
Διεθνοποίηση
Interoperability
Διαλειτουργικότητα
Introspection
Ενδοσκόπησης
Invariants
Αναλλοίωτες συνθήκες
Iterator
Επαναλήπτη
Join
Ένωση
Layered architectures
Αρχιτεκτονικές πολλαπλών επιπέδων
Legacy systems
Κληρονομημένα συστήματα
Legacy systems
Κληρονομημένα συστήματα
Legislative
Νομικό πλαίσιο
Linked list
Συνδεδεμένη λίστα
Local
Τοπικός
Localisation
Τοπική προσαρμογή
Logical cohesion
Λογική συνεκτικότητα
Lossless
Χωρίς απώλειες
Lossy
Με απώλειες
Main distribution frame (MDF)
Κύριο πλαίσιο τερματισμού
Mainframes
Κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
Maintainability
Συντηρησιμότητα
Maintenance
Συντήρηση
Managed
Διοικούμενη
Map
Απεικόνιση
Menus
Μενού
Metaphor
Μεταφορά
Milestones
Ορόσημα
Model view controller (MVC)
Μοντέλο, εικόνα, ελεγκτής
Modular composability
Σύνθεση τμημάτων
Modular continuity
Συνέχεια των τμημάτων
Modular decomposability
Αποσύνθεση σε τμήματα
Modular protection
Προστασία των τμημάτων
Modular understandability
Κατανόηση τμημάτων
Modularity
Τμηματικότητα
Module testing
Έλεγχο αρθρωμάτων
Mouse
Ποντίκι
Multiplicity
Πολλαπλότητα
Multithreaded processing
Πολυνηματική επεξεργασία
Navigation
Μετάβαση
Non volatile memory
Μη ασταθούς μνήμης
Non-functional requirements
Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Not invented here syndome
Σύνδρομο του δεν ανακαλύφθηκε εδώ
Number of object points
Αριθμός από λειτουργικά αντικείμενα
Object diagram
Διάγραμμα αντικειμένων
Object points
Λειτουργικά αντικείμενα
Object-oriented architectures
Αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές
Open source software
Λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα
Open source software
Λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα
Operation
Λειτουργία
Optimizing
Βελτιστοποιούμενη
Overheads
Γενικά έξοδα
Parameter
Παράμετρος
Persistance
Διατήρησης
Person months
Ανθρωπομήνες
Personal productivity software
Λογισμικό προσωπικής παραγωγικότητας
Pipes
Σωληνώσεων
Pointer
Δείκτη
Portability
Μεταφερσιμότητα
Portable
Μεταφέρσιμη
Privacy
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Procedural abstraction
Αφαίρεση διαδικασιών
Procedural cohesion
Διαδικαστική συνεκτικότητα
Process
Διεργασία
Process
Διεργασία
Process modelling
Αποτύπωση διεργασιών
Process requirements
Απαιτήσεις ως προς τη διεργασία ανάπτυξης
Process reuse
Επαναχρησιμοποίηση διεργασίας
Product requirements
Απαιτήσεις από το προϊόν
Profiler
Εργαλείου ελέγχου κατανομής χρόνου
Profiler
Εργαλείου ελέγχου κατανομής χρόνου
Program construction and generation tools
Εργαλεία κατασκευής και γέννησης προγραμμάτων
Program design language (PDL)
Γλώσσα σχεδιασμού προγραμμάτων
Programming support environments
Περιβάλλοντα υποστήριξης της κωδικοποίησης
Properties
Ιδιότητες
Prototype
Αρχέτυπο
Pseudocode
Ψευδοκώδικας
Quality assurance
Διασφάλιση ποιότητας
Queue
Ουρά
Rack
Ικρίωμα
Rapid application development
Γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογών
Re-engineering
Επανυλοποίηση
Real-time software
Λογισμικό πραγματικού χρόνου
Realisation
Υλοποίηση
Realization
Δημιουργία
Refactoring
Αναπαραγοντοθέτηση
References
Παραπομπών
Refinement
Εκλέπτυνση
Reflection
Ανάκλασης
Regular expressions
Κανονικές εκφράσεις
Reliability
Αξιοπιστία
Remote
Απομακρυσμένος
Repeatable
Επαναλήψιμη
Repetition
Επανάληψη
Report
Αναφορών
Report generators
Γεννήτριες εκθέσεων
Request
Αίτηση
Requirements model
Μοντέλου απαιτήσεων
Requirements, design, specification, and analysis tools
Εργαλεία προδιαγραφών και ανάλυσης απαιτήσεων
Retirement
Αποστράτευση
Reusability
Επαναχρησιμοποίηση
Reusability management
Διαχείριση επαναχρησιμοποίησης
Reuse
Επαναχρησιμοποίησης
Review
Επιθεώρηση
Revision
Αναθεώρησης
Risk analysis
Ανάλυση κινδύνων
Risk management
Διαχείριση κινδύνων
Risk management
Διαχείριση κινδύνων
Robustness
Στιβαρότητα
Safety
Ασφάλεια
Semantic
Σημασιολογικές
Semantic errors
Σημασιολογικών λαθών
Send
Αποστολή
Sequence
Ακολουθία
Sequence diagram
Διάγραμμα ακολουθίας
Sequence diagram
Διάγραμμα ακολουθίας
Sequential cohesion
Ακολουθιακή συνεκτικότητα
Server process
Διεργασία του εξυπηρετητή
Set
Σύνολο
Shared libraries
Μοιρασμένες βιβλιοθήκες
Side effects
Παράπλευρα αποτελέσματα
Software components
Εξαρτημάτων λογισμικού
Software design specification
Προδιαγραφές σχεδιασμού λογισμικού
Software engineering environment
Περιβάλλον τεχνολογίας λογισμικού
Software interfaces
Διαπροσωπείες λογισμικού
Software management, control and maintenance tools
Εργαλεία διαχείρισης, ελέγχου και συντήρησης
Software modeling and simulation tools
Εργαλεία εξομοίωσης και μοντελοποίησης
Software requirements
Απαιτήσεων λογισμικού
Software requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό
Software support systems / programming environment tools
Εργαλεία υποστήριξης / περιβάλλοντα προγραμματισμού
Source code browser
Φυλλομετρητή του πηγαίου κώδικα
Source program analysis and testing tools
Εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου του αρχικού κώδικα
Space
Χώρου
Specification
Καθορισμός
Spiral model
Σπειροειδές μοντέλο
Stack
Στοίβα
Stakeholders
Εταίροι
Stamp coupling
Σύζευξη δομής δεδομένων
Standards compliance
Συμμόρφωση με πρότυπα
Statechart diagram
Διάγραμμα καταστάσεων
Statechart diagram
Διάγραμμα καταστάσεων
Stepwise refinement
Βηματική εκλέπτυνση
Structured english
Δομημένα αγγλικά
Structured programming
Δομημένος προγραμματισμός
Style guide
Οδηγό ύφους
Subsystem testing
Έλεγχο υποσυστημάτων
System requirements
Απαιτήσεις συστήματος
System requirements
Απαιτήσεις συστήματος
System requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα
System testing
Έλεγχος συστήματος
System testing
Έλεγχος συστήματος
Systems software
Λογισμικό συστημάτων
Tags
Ετικέτες
Technical reviews
Τεχνικές επιθεωρήσεις
Temporal cohesion
Χρονική συνεκτικότητα
Testing
Έλεγχος
Throw-away prototyping
Ανάπτυξη με αρχέτυπο που θα πεταχτεί
Ticket
Αναγνωριστικό στοιχείο
Time
Χρόνου
Trace
Ίχνος
Traceability
Ιχνηλασιμότητας
Tree
Δέντρο
Umbrella activities
Οριζόντιες ενέργειες
Unified modeling language
Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού
Uninterruptible power supply (UPS)
Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
Unit testing
Έλεγχος μονάδας
Unit testing
Έλεγχος μονάδας
Usability
Ευχρηστία
Usage
Χρήση
Use case diagram
Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
Use case diagram
Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
User interfaces
Διαπροσωπείες χρήστη
User requirements
Απαιτήσεις χρήστη
Validation
Επικύρωση
Variability
Μεταβλητότητα
Variant
Παραλλαγής
Verifiability
Επαληθευσιμότητα
Verification
Επαλήθευση
Version
Έκδοσης
Virtual memory
Ιδεατή μνήμη στο δίσκο
Walkthrough
Περιήγηση
Waterfall
Καταρράκτη
White box
σπρου κουτιού
Windows
Παράθυρα
Workflow
Ροή εργασιών
Workpackages
Πακέτα εργασίας
World wide web
Παγκόσμιος ιστός