Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Δημοκρατικά και αποκεντρωμένα
Democratic decentralised
Ελεγχόμενα και αποκεντρωμένα
Controlled decentralised
Αίτηση
Request
Ακολουθία
Sequence
Ακολουθιακή συνεκτικότητα
Sequential cohesion
Αναγνωριστικό στοιχείο
Ticket
Αναθεώρησης
Revision
Ανάκλασης
Reflection
Αναλλοίωτες συνθήκες
Invariants
Ανάλυση και διαπραγμάτευση
Analysis and negotiation
Ανάλυση κινδύνων
Risk analysis
Αναλυτής κατανομής εκτέλεσης
Execution profiler
Αναπαραγοντοθέτηση
Refactoring
Ανάπτυξη με αρχέτυπο που θα πεταχτεί
Throw-away prototyping
Αναφορών
Report
Ανθρωπομήνες
Person months
Αντικειμενοστρεφείς αρχιτεκτονικές
Object-oriented architectures
Αντιοικονομίες κλίμακας
Diseconomies of scale
Αξιοπιστία
Reliability
Αξιοπιστία
Reliability
Απαιτήσεις από το προϊόν
Product requirements
Απαιτήσεις συστήματος
System requirements
Απαιτήσεις χρήστη
User requirements
Απαιτήσεις ως προς τη διεργασία ανάπτυξης
Process requirements
Απαιτήσεων λογισμικού
Software requirements
Απεικόνιση
Map
Αποδοτικότητα
Efficiency
Αποκομιδή αχρήστων
Garbage collection
Απόκτηση
Acquisition
Απομακρυσμένος
Remote
Απόρροια
Derivation
Αποστολή
Send
Αποστράτευση
Retirement
Αποσύνθεση σε τμήματα
Modular decomposability
Αποτύπωση δεδομένων
Data modelling
Αποτύπωση διεργασιών
Process modelling
Αποτύπωση της επιχειρηματικής λειτουργίας
Business modelling
Αριθμός από λειτουργικά αντικείμενα
Number of object points
Αρχέτυπο
Prototype
Αρχική
Initial
Αρχιτεκτονικές κλήσης επιστροφής
Call and return architectures
Αρχιτεκτονικές με βάση τα δεδομένα
Data centred architectures
Αρχιτεκτονικές πολλαπλών επιπέδων
Layered architectures
Αρχιτεκτονικές ροής δεδομένων
Data flow architectures
Αρχιτεκτονικό σχέδιο
Architectural design
σπρου κουτιού
White box
Ασυμβίβαστος προγραμματισμός (ΑΠ)
EXtreme programing (XP)
Ασφάλεια
Safety
Ασφάλεια
Safety
Αφαίρεση
Abstraction
Αφαίρεση δεδομένων
Data abstraction
Αφαίρεση διαδικασιών
Procedural abstraction
Αφαίρεση δομών ελέγχου
Control abstraction
Βεβαίωσης
Assertion
Βελτιστοποιούμενη
Optimizing
Βηματική εκλέπτυνση
Stepwise refinement
Βηματικής εκλέπτυνσης
Incremental refinement
Γεγονοκεντρικό σύστημα
Event-driven system
Γεγονότα
Events
Γενικά έξοδα
Overheads
Γενίκευση
Generalisation
Γεννήτριες εκθέσεων
Report generators
Γεννήτριες εφαρμογών
Application generators
Γλώσσα σχεδιασμού προγραμμάτων
Program design language (PDL)
Γλώσσες εξειδικευμένου πεδίου
Domain-pecific languages
Γράφημα
Graph
Γράφου των καλούμενων
Callers graph
Γράφου των καλούντων
Call graph
Γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογών
Rapid application development
Γυάλινου κουτιού
Glass box
Δεδομένα
Data
Δείκτη
Pointer
Δεικτών
Indexes
Δέντρο
Tree
Δημιουργία
Realization
Δημιουργία
Realization
Διάγραμμα ακολουθίας
Sequence diagram
Διάγραμμα ανάπτυξης
Deployment diagram
Διάγραμμα αντικειμένων
Object diagram
Διάγραμμα δραστηριοτήτων
Activity diagram
Διάγραμμα εξαρτημάτων
Component diagram
Διάγραμμα καταστάσεων
Statechart diagram
Διάγραμμα κλάσεων
Class diagram
Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
Use case diagram
Διάγραμμα ροής
Flow chart
Διάγραμμα συνεργασίας
Collaboration diagram
Διαδικαστική συνεκτικότητα
Procedural cohesion
Διαθεσιμότητα
Availability
Διακλάδωση υπό συνθήκη
Branch
Διαλειτουργικότητα
Interoperability
Διαπροσωπείες επικοινωνιών
Communication interfaces
Διαπροσωπείες λογισμικού
Software interfaces
Διαπροσωπείες υλικού
Hardware interfaces
Διαπροσωπείες χρήστη
User interfaces
Διάσπαση
Fork
Διασφάλιση ποιότητας
Quality assurance
Διατήρησης
Persistance
Διαχείριση επαναχρησιμοποίησης
Reusability management
Διαχείριση κινδύνων
Risk management
Διαχείριση σχηματισμών
Configuration management
Διεθνοποίηση
Internationalisation
Διεπαφές
Interfaces
Διεργασία
Process
Διεργασία του εξυπηρετητή
Server process
Διοικούμενη
Managed
Διορθωτής
Editor
Διπλά συνδεδεμένη λίστα
Doubly linked list
Διπλή ουρά
Dequeue
Δομημένα αγγλικά
Structured english
Δομημένος προγραμματισμός
Structured programming
Δρώντες
Actors
Δυναμικές γλώσσες υψηλού επιπέδου
Dynamic high high-level languages
Δυναμικού δέντρου κλήσης
Dynamic call graph
Δυνατότητες
Capabilities
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό
Software requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα
System requirements document
Εικονίδια
Icons
Εισαγωγή
Import
Έκδοσης
Version
Εκλέπτυνση
Refinement
Εκμαίευση
Elicitation
Έλεγχο αρθρωμάτων
Module testing
Έλεγχο υποσυστημάτων
Subsystem testing
Ελεγχόμενα και με κεντρική επικοινωνία
Controlled centralised
Έλεγχος
Testing
Έλεγχος αποδοχής
Acceptance testing
Έλεγχος μονάδας
Unit testing
Έλεγχος συνένωσης
Integration testing
Έλεγχος συστήματος
System testing
Εναλλακτικά σχέδια
Contingency plan
Ενδιάμεσο πλαίσιο τερματισμού
Intermediate distribution frame (IDF)
Ενδοσκόπησης
Introspection
Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού
Unified modeling language
Ενσωματωμένο λογισμικό
Embedded software
Ενταμίευση εισόδου και εξόδου
Input / output buffering
Έντυπου αίτησης αλλαγής
Change request form
Ένωση
Join
Εξάρτημα
Component
Εξαρτήματα
Components
Εξαρτημάτων λογισμικού
Software components
Εξάρτηση
Dependency
Εξελικτική ανάπτυξη αρχετύπου
Evolutionary prototyping
Επαλήθευση
Verification
Επαληθευσιμότητα
Verifiability
Επαναλήπτη
Iterator
Επανάληψη
Repetition
Επαναλήψιμη
Repeatable
Επαναχρησιμοποίηση
Reusability
Επαναχρησιμοποίηση διεργασίας
Process reuse
Επαναχρησιμοποίησης
Reuse
Επανυλοποίηση
Re-engineering
Επαυξητική αλλαγή
Incremental change
Επαυξητικό αντίγραφο εφεδρείας
Incremental backup
Επιθεώρηση
Review
Επικοινωνιακή συνεκτικότητα
Communicational cohesion
Επικύρωση
Validation
Επιλογή
Condition
Επισκόπηση
Inspection
Εργαλεία ανάλυσης και ελέγχου του αρχικού κώδικα
Source program analysis and testing tools
Εργαλεία διαχείρισης, ελέγχου και συντήρησης
Software management, control and maintenance tools
Εργαλεία εγκατάστασης και διαμόρφωσης
Installation and configuration tools
Εργαλεία εξομοίωσης και μοντελοποίησης
Software modeling and simulation tools
Εργαλεία κατασκευής και γέννησης προγραμμάτων
Program construction and generation tools
Εργαλεία προδιαγραφών και ανάλυσης απαιτήσεων
Requirements, design, specification, and analysis tools
Εργαλεία τέταρτης γενιάς
4GL
Εργαλεία υποστήριξης / περιβάλλοντα προγραμματισμού
Software support systems / programming environment tools
Εργαλείου ελέγχου κατανομής χρόνου
Profiler
Εταίροι
Stakeholders
Ετερογένεια
Heterogeneity
Ετερογενών κατανεμημένων εφαρμογών
Heterogeneous distributed applications
Ετικέτες
Tags
Ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού
Agile software development
Εύρος ζώνης
Bandwidth
Ευχρηστία
Usability
Ηθικοί κανόνες
Ethical requirements
Ιδεατή μνήμη στο δίσκο
Virtual memory
Ιδεατού μοντέλου
Conceptual model
Ιδιότητες
Properties
Ικρίωμα
Rack
Ιχνηλασιμότητας
Traceability
Ίχνος
Trace
Καθορισμένη
Defined
Καθορισμός
Specification
Κάλυψης της εκτέλεσης
Execution coverage
Κανονικές εκφράσεις
Regular expressions
Κατανεμημένες εφαρμογές
Distributed applications
Κατανεμημένο προγραμματισμό
Distributed programming
Κατανόηση τμημάτων
Modular understandability
Καταρράκτη
Waterfall
Κεντρικός έλεγχος
Centralised control
Κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
Mainframes
Κληρονομημένα συστήματα
Legacy systems
Κλήση
Call
Κρίση του ειδικού
Expert judgement
Κρυφή μνήμη
Cache memory
Κύριο πλαίσιο τερματισμού
Main distribution frame (MDF)
Κώδικας
Code
Κωδικοποίηση
Coding
Λειτουργία
Operation
Λειτουργικά αντικείμενα
Object points
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Function points
Λειτουργικές απαιτήσεις
Functional requirements
Λειτουργική συνεκτικότητα
Functional cohesion
Λεξικού δεδομένων
Data dictionary
Λογική συνεκτικότητα
Logical cohesion
Λογισμικό πραγματικού χρόνου
Real-time software
Λογισμικό προσωπικής παραγωγικότητας
Personal productivity software
Λογισμικό συστημάτων
Systems software
Λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα
Open source software
Μαυροπίνακας
Blackboard
Μαύρου κουτιού
Black box
Με απώλειες
Lossy
Μενού
Menus
Μετάβαση
Navigation
Μεταβλητότητα
Variability
Μεταγλώττιση για άλλα περιβάλλοντα εκτέλεσης
Cross compiling
Μεταφέρσιμη
Portable
Μεταφερσιμότητα
Portability
Μεταφορά
Metaphor
Μεταφορά του γραφείου
Desktop metaphor
Μη ασταθούς μνήμης
Non volatile memory
Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Non-functional requirements
Μοιρασμένες βιβλιοθήκες
Shared libraries
Μοντέλο, εικόνα, ελεγκτής
Model view controller (MVC)
Μοντέλου απαιτήσεων
Requirements model
Νομικό πλαίσιο
Legislative
Οδηγό ύφους
Style guide
Οθόνη χαρτογραφικής απεικόνισης
Bitmap display
Οθόνης με πεδία
Form
Οικονομίες κλίμακας
Economies of scale
Ομάδα διαχείρισης σχηματισμών
Change control board
Οριζόντιες ενέργειες
Umbrella activities
Ορόσημα
Milestones
Ουρά
Queue
Παγκόσμιος ιστός
World wide web
Πακέτα εργασίας
Workpackages
Παράδοση
Delivery
Παραδοτέα
Deliverables
Παράθυρα
Windows
Παραλλαγής
Variant
Παράμετρος
Parameter
Παράπλευρα αποτελέσματα
Side effects
Παραπομπών
References
Πελάτη-υπηρέτη
Client-server
Πελάτη/εξυπηρετητή
Client/server
Πελάτης
Client process
Περιβάλλον τεχνολογίας λογισμικού
Software engineering environment
Περιβάλλοντα υποστήριξης της κωδικοποίησης
Programming support environments
Περιέχοντα
Container
Περιήγηση
Walkthrough
Πίνακα απόφασης
Decision table
Πίνακας
Array
Πίνακας κατακερματισμού
Hash table
Πλαίσια εφαρμογών
Application frameworks
Πλήρεις
Complete
Πλήρες αντίγραφο εφεδρείας
Full backup
Πληροφοριακά συστήματα
Information systems
Πολλαπλότητα
Multiplicity
Πολυνηματική επεξεργασία
Multithreaded processing
Ποντίκι
Mouse
Προγραμματισμός με εξαρτήματα
Component-based programming
Προδιαγραφές σχεδιασμού λογισμικού
Software design specification
Πρόσβαση
Access
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Privacy
Προστασία των τμημάτων
Modular protection
Πρότυπα σχέδια
Design patterns
Πρόχειρου
Clipboard
Ροή εργασιών
Workflow
Σημασιολογικές
Semantic
Σημασιολογικών λαθών
Semantic errors
Σημεία οροθέτησης
Demarcation point
Σημείων διακοπής
Breakpoints
Σημείων διακοπής δεδομένων
Data breakpoints
Σπειροειδές μοντέλο
Spiral model
Στην ίδια διεργασία
In-process
Στιβαρότητα
Robustness
Στοίβα
Stack
Στοίχιση
Indentation
Συγκρότημα
Aggregation
Σύζευξη
Coupling
Σύζευξη δεδομένων
Data coupling
Σύζευξη δομής δεδομένων
Stamp coupling
Σύζευξη ελέγχου
Control coupling
Σύζευξη εξωτερικών δεδομένων
External coupling
Σύζευξη κοινών δεδομένων
Common coupling
Σύζευξη περιεχομένων
Content coupling
Συλλογική ιδιοκτησία
Collective ownership
Συμμόρφωση με πρότυπα
Standards compliance
Συμπτωματική συνεκτικότητα
Coincidental cohesion
Συνδεδεμένη λίστα
Linked list
Σύνδεση
Binding
Σύνδεση
Binding
Σύνδρομο του δεν ανακαλύφθηκε εδώ
Not invented here syndome
Συνεκτικότητα
Cohesion
Συνεπείς
Consistent
Συνέχεια των τμημάτων
Modular continuity
Σύνθεση
Composition
Σύνθεση τμημάτων
Modular composability
Συνθήκες σύγκλισης
Convergents
Σύνολο
Set
Συντήρηση
Maintenance
Συντηρησιμότητα
Maintainability
Σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας
Uninterruptible power supply (UPS)
Σχεδίαση
Design
Σχέδιο δεδομένων
Data design
Σχέδιο διαχείρισης σχηματισμών
Configuration management plan
Σχέδιο διεπαφών
Interface design
Σχέδιο σε επίπεδο εξαρτημάτων
Component-level design
Σωληνώσεων
Pipes
Σωλήνωση εντολών
Instruction pipelining
Σωρό
Heap
Τεχνητής νοημοσύνης
Artificial intelligence
Τεχνικές επιθεωρήσεις
Technical reviews
Τεχνικές και επιστημονικές εφαρμογές
Engineering and scientific applications
Τμηματικότητα
Modularity
Τοπική προσαρμογή
Localisation
Τοπικός
Local
Τυπικές μεθόδους
Formal methods
Τυπική γλώσσα
Formal language
Υλοποίηση
Realisation
Υλοποίηση
Realisation
Υπερκείμενο
Hypertext
Φόρμες
Forms
Φυλλομετρητή του πηγαίου κώδικα
Source code browser
Φυλλομετρητή των κλάσεων
Class browser
Χρήση
Usage
Χρονική συνεκτικότητα
Temporal cohesion
Χρόνου
Time
Χωρίς απώλειες
Lossless
Χώρου
Space
Ψευδοκώδικας
Pseudocode